Cialis avec alcool

Jak bylo již zmíněno v prvním článku o nové apoštolské exhortaci “Evangelii gaudium”, přinášíme výtah z první kapitoly tohoto dokumentu. Je na Vás, jestli si přečtete celý text kapitoly na výše uvedeném odkaze, nebo jen zestručněné myšlenky v tomto odkazu  anebo nic z toho. Pokud máte pocit, že se Vás něco z toho nějak týká, nebo to souvisí s naší farností, případně Vás cokoli z papežova textu zaujme, neváhejte k tomuto příspěvku připojit svůj komentář.

Celý příspěvek

Viagra pour femme

8.12.2010

Co se to opravuje na kostele sv. Bartoloměje? A můžeme nějak pomoct?

Pokud by někoho ovlivnil tento poněkud sugestivní článek a napadlo ho obdarovat na Vánoce náš kostel, může tak učinit buď hotově do rukou pana faráře anebo převodem na farní účet č. 10204349/0800 (do zprávy pro příjemce uvést slovo “kostel”). Kdo tak učiní do konce tohoto roku, může tento dárek také ještě letos odečíst ze základu daně a hned v březnu dostat 15% nazpět – potvrzení vydá pan farář na vyžádání.

Cialis 40 mg pas cher

Kamagra gel 100 mg

 

 

1. Lectio divina

 

Lectio divina dělíme na:

lectio – četba s porozuměním textu

meditacio – prohloubení Božího slova

oratio – modlitba, která je odpovědí na Boží slovo

contemplatio – prožití setkání s Bohem v modlitbě

actio – činy vyplývající z četby Písma svatého, jejichž konání připomíná závěrečná věta

 

2. Pobožnost Božího slova

 

Intronizace Písma svatého

Komentář – před každým čtením krátký úvod

Čtení z Bible (4 čtení – Zákon, Proroci, Evangelium, Listy)

Zpěv po každém čtení (není nutný Žalm)

Kázání

Závěrečné požehnání

 

3. Biblická hodina

 

Modlitba k Duchu sv.

Četba textu

Vysvětlování (s ohledem na kontext a formu)

Přizpůsobení životu (založeno na textu)

Dotazy a odpovědi

Krátký souhrn

Závěrečná modlitba

 

4. Biblické kruhy

 

Exegetické vysvětlování textu (dotazy a odpovědi)

Přizpůsobení životu (dotazy a odpovědi směřované k sobě samému)

 

5. Evangelijní revize života

 

Vidět – uvidět problém

Posoudit – na základě Písma sv. vidíme Boží hodnocení

Dělat – co v konkrétní životní situaci mám dělat

 

6. Sdílení evangelia

 

Modlitba k Duchu sv.

Četba textu

Tiché rozjímání (směřované k sobě samému)

Sdílení s ostatními (vyjádření pocitů z četby před ostatními)

Modlitba

 

7. Metoda Västers

 

Modlitba k Duchu sv.

Text s označením (na textu jsou 3 poznámky: ! – samozřejmé, ? – nejasné, ↓ – pro mě)

Rozbor textu (kdo, kde a co označil)

Spontánní modlitba

 

8. Metoda Karola Mastersa

 

Četba života (epizoda ze života nebo problém s dotazy)

Četba Písma sv. (hledání odpovědi pod vedením animátora a modlitba)

Sdílení vlastní odpovědi (mé názory a můj způsob chápání)

 

9. Metoda krátkých formulací víry

 

Modlitba, návrh tématu a textu

Práce ve skupinách (začátek v tichu a následné vyjádření každého účastníka)

Společné setkání skupin (zhodnocení hierarchie pojmů)

Práce v původních skupinách a domluvení členů na obsahu pojmu „moje víra“

Společná četba a formulování víry

 

Trojjediný

Tento strom symbolizuje Boha,
který je v trojici jediný.
Otec i Syn i Duch svatý.
U kořene je to jediný strom,
tak jako na počátku byl Jediný Bůh.

V průběhu staletí tento strom rostl
a nám se ukázal ve třech kmenech.
Tak také náš Bůh se zjevuje ve třech osobách,
ale stále je to jeden a týž Bůh.

V tomto krásném lese stojí po pravici našeho stromu další krásný strom:
ten připomíná blahoslavenou Pannu Marii.
Stromy v uctivé vzdálenosti okolo,
to je zástup svatých, neustále volajících:
„Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, Trojjediný svatý Bůh.“

Velikonoce v bodech

- Velikonoce jsou spojovány s jarem, to proto, že opravdu časově spadají do tohoto ročního období. Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po prvním jarním úplňku, letos tedy 24.března.
Asociaci můžeme vidět v tom, že na jaře se zem probouzí k životu.

 

- Pohanské národy slavily v tomto období, kdy znovu ožívá příroda, svátky plodnosti.

 

- Křesťanské velikonoce v tomto svátku oslavují Kristovo zmrtvýchvstání, které otevírá cestu k životu pro každého člověka.

 

KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE

- Křesťané o Velikonocích slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. To si hodně lidí plete, když si myslí, že největším svátkem pro křesťany jsou Vánoce. Na to křesťané odpovídají: „Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni!“ Je v tom hluboká pravda. Ten, kdo nevěří v život věčný, nemá proč se radovat… Pro takového člověka život končí smrtí!

- Ještě jednou: O Velikonocích se zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností a láska nad nenávistí!

- Velikonoce nezačínají ani nekončí Velikonočním pondělím. Na Velikonoce se křesťané připravují čtyřicetidenním obdobím nazývaným postní doba. Vlastní Velikonoce pro křesťany začínají Květnou nedělí. To jest osm dní před Velikonočním pondělím. Následuje tzv. svatý týden: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční. Poté následuje velikonoční doba, která trvá 50 dní. Je to doba, ve které se Ježíš po svém zmrtvýchvstání zjevoval svým učedníkům.

- Velikonoce začínají Květnou nedělí, kdy si připomínáme, jak Ježíš přijel do Jeruzaléma, kde ho všichni lidé s jásotem vítali – přitom už za necelý týden na něho plivali… Na Zelený čtvrtek si křesťané připomínají tzv. „Ježíšovu poslední večeři se svými učedníky“. Byla to večeře, kde Ježíš připravoval své oddané na to, co musí podstoupit – být ukřižován, a také už věděl, kdo ho zradí… Velký pátek je pro křesťany nejsmutnějším dnem v roce. Je to den Kristovy smrti na kříži. Je to den nejpřísnějšího postu a křesťané si připomínají Kristův příběh zpěvem tzv. „pašijí“. Na Bílou sobotu se žádné bohoslužby neslouží. Kristus je mrtvý v hrobě. Kristovo vzkříšení nastalo až v té "Velké noci" ze soboty na neděli. Křesťané tuto noc bdí a čekají na vzkříšení při tzv. „vigilii“. Po ní se radují až do rána, kdy Ježíšovo vzkříšení oslaví nedělní slavnou mší svatou.

Pojďte se i vy připojit k oslavě vzkříšení. Poslechněte si příběh, který se stal: Kdy Bůh se stal člověkem, aby byl ukřižován, mohl být vzkříšen a tím otevřel člověku cestu k nesmrtelnosti.

 

Veselé velikonoce!

 

Vojtěch Rošický

Tadalafil generique en pharmacie

Ježíši tichý a pokorný srdcem, vyslyš mne!
Od touhy, abych byl vážený, osvoboď mne, Ježíši.
Od touhy, abych byl oslavovaný,…
Od touhy, abych byl milovaný,…
Od touhy, abych byl středem pozornosti,…
Od touhy, abych byl chválen,…
Od touhy, abych měl přednost před jinými,…
Od touhy, abych byl tázán o radu,…
Od touhy, aby se souhlasilo s mými názory,…
Od touhy, aby lidé chápali a uznávali mou dobrou vůli,…
Od bázně, abych nebyl pokořován,…
Od bázně, aby mnou lidé neopovrhovali,…
Od bázně, abych nebyl tupený,…
Od bázně, abych nebyl opomíjený,…
Od bázně, abych nebyl zesměšňovaný,…
Od bázně, aby se mnou nezacházeli nespravedlivě,…
Od bázně, abych nebyl podezíravý,…
Abych si nikdy nemyslil, že jsem lepší než druzí, viděl vždy nejprve trám ve svém oku a potom třísku v oku svého bratra.
Pane, smiluj se.

Abych se necítil nadřazeným nad druhého, že bych nesnesl jeho bratrskou kritiku a přestal s ním rozmlouvat.
Pane, smiluj se.
Abych dokázal, když jsem se s někým pohádal, udělat první krok ke smíření.
Pane, smiluj se.
Aby jiní rostli ve vážnosti a já abych byl umenšován.
Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby byli jim milováni více než já.
Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby se jim uplatňovali a já, abych byl odstrkován.
Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby se jiným dávala ve všem přednost přede mnou.
Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Aby se jiní stávali více svatými nežli já, jen když já se stanu natolik svatým, nakolik mohu.
Ježíši, dej mi milost, abych po tom toužil.
Dej, abych se stále umenšoval a Tys Ježíši rostl.

AMEN.