OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

22 února            Svátek Stolce svatého apoštola Petra.

23 února            památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.

 

Pravidelná setkávání

Tento týden se konají všechna pravidelná setkávání.

Nekoná se jen výuka náboženství.

 

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                       čajovna a kafé

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Vlčkovu, Winklerovu a celý rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                                                                   

Plánovaná setkání

3. pátek v měsíci                             setkání mužů 19.15 h
 

Nedělní setkání na faře:

2. neděle v měsíci                           čajovna

 

Pravidelná setkávání

Tento týden se konají pravidelná setkávání.

 

Karneval

V sobotu 2. března se uskuteční už tradiční maškarní ples na faře. Program pro děti začne od 16 h, pro dospělé od 19.30 h. Večerní téma je „hudební vzhled“. Ceny do dětské tomboly můžete přinést na faru.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit rodinu Suchánkovu.

 

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

5. února       památka sv. Agáty, panny mučednice

6 února        památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků.

Plánovaná setkání

1 středa v měsíci                             biblická hodina od 19.00 hod.

1 čtvrtek v měsíci                            setkání katechumenů

1 úterý v měsíci                              setkání mládeže se Mši sv. od 18.00 hodin.

2. pátek v měsíci                             setkání žen a maminek od 19 h
 

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                           čajovna

 

Pravidelná setkávání

Tento týden se konají pravidelná setkávání.

 

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Homolovu a Michlovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

28. ledna                                             Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

31 ledna                                              památka sv. Jana Bosko, kněze.

2 února                                               svátek Uvedení Páně do chrámu

 

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                               kavárna, knihovna

 

Svátek Uvedení Páně do chrámu

V sobotu 2 února na svátek Uvedení Páně do chrámu se uskuteční Mše sv. od 9.00 h. Je to zároveň první sobota v měsíci. Po bohoslužbě prosím o pomoc s úklidem vánoční výzdoby.

 

Modlitba za rodiny

 

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Štefkovu a Mrzenovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2 neděle v mezidobí

 

21 ledna                                          památka sv. Anežky Římské,

panny a mučedníci.

24 ledna                                          památka sv. Františka Saleského,

biskupa a učitele církve.

25 ledna                                          svátek obracení sv. Pavla apoštola.

26 ledna                                          památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
Plánovaná setkání:
Setkání mládeže                              úterý od 18.30 h.

Setkání katechumenů                      čtvrtek od 19.00 h.

 

Nedělní setkání na faře:
3. neděle v měsíci                           setkání u kafé.

 

Ekumenická bohoslužba.

V pátek 25 ledna od 18.00 hod. se koná ekumenická bohoslužba v katolické Oáze v ul. Maňákové 754. Jsou všichni srdečně zváni. Proto se Mše sv. posouvá na 9.00 hod ráno.

Farní ples

Mnohokrát děkuji za přípravu a provedení farního plesu zejména rodině Vlčkové.

 

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Kimlovu, Žižkovu a celý rod a za rodinu Michlovu a celý ten rod.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE SLAVNOST KŘTU PÁNĚ

17 ledna                                          památka sv. Antonína, opata

18 ledna                                          památka Panny Marie Matky křesťanů.
Plánovaná setkání:
setkání mládeže                              úterý od 18.30 h.

3. pátek v měsíci                             setkání mužů od 19.15 h

Nedělní setkání na faře:
2. neděle v měsíci                           setkání farníků.

Ekumenická bohoslužba.

Ve pátek 25 ledna se uskuteční ekumenická bohoslužba v katolické Oáze v ul. Maňákové 754. Jsou všichni srdečně zváni. Mše sv. v Kyjích se posouvá na 9.00 hod dopoledne.

Poděkování

Srdečné poděkování patří letošním vedoucím Tříkrálové sbírky a také všem malým koledníkům.

Farní ples

19 ledna už tradičně se uskuteční farní ples. Prosíme o dárky do tomboly na farní ples, stačí je přinést do farní kanceláře. Podrobností sděluje rodina Vlčková a Lucka Zemanová. Všichni jste srdečně zváni.

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Matyskovu, Polákovu a Dubnovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Nedělní setkání na faře:

1. neděle v měsíci                           čajovna

Plánovaná setkání:

Tento týden se všechny aktivity konají podle planu.

 

Setkání manželských párů.

Dnes v první neděle v měsíci v Oáze od 14.00 h se koná setkání manželů. Téma jé 4 přikázání s desatera.

 

Farní ples

Farní ples se v naší farnosti uskuteční 19 ledna 2019. Prosíme o dárky do tomboly.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Machancovu, Tůmovu, Ďoubalovu a Kolarovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE Svatek Svaté Rodiny

Nedělní setkání na faře:

5. neděle v měsíci  neděle radostí a pravdy

1 ledna                            Slavnost Matky Boží Panny Marie,

2 ledna                                      památka sv. Basila Velikého a Řehoře Nadzemského, biskupů a učitelů církve.

                                  31. 12 památka sv. Silvestra                                

17.00 h. Mše. sv. s výstavem Nejsvětější Svátosti, a s poděkováním za uplynulý rok.

Koledníci a vedoucí pro Tříkrálovou sbírku 2018

Od 1. do 7. ledna proběhne v Praze Tříkrálová sbírka. Prosíme děti a dospělé o pomoc při koledování. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili pí Kateřině Chvátalové.

 

Slavnost Matky Boži Panny Marie

Slavnost Matky Boži Panny Marie 1. ledna. Mše sv. podle nedělního pořádku

v 10, 11.30 a 18 h.

První sobota v měsíci

Příští sobotu od 9.00 h. se koná Mše sv. a následně Eucharisticky výstav, svatý růženec a meditace podle doporučení Panny Marie ve Fatimě. Srdečně zveme všechny.

 

Koncert koled

V sobotu 5 ledna od 17.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích se koná výjimečný koncert koled. Jste srdečně zváni.

 

Farní ples.

Prosíme o dárky do tomboly na farní ples, stačí je přinést do farní kanceláře.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Chalupovu.

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Nedělní setkání na faře:

4. neděle v měsíci                     čajovna

 

Předvánoční úklid

K úklidu a výzdobě kostela na vánoční svátky se sejdeme dnes 23. 12. od 14 h. Prosíme, přijďte pomoci.

 

Svátek Svaté Rodiny

Příští neděli během Mši sv. bude žehnání manželů.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodinu Dupačovu .

OHLÁŠKY FARNOSTI KYJE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Plánovaná setkání:

Tento týden se ruší náboženství, setkání mužů a biblická hodina.

 

Pozvánka na adventní přípravu.

V sobotu 22 prosince od 19.00 h. v kostele se uskuteční meditační večer s hudbou. Všichni jsou srdečně zváni.

Nedělní setkání na faře:

3. neděle v měsíci                           setkání u kafé a čaje.

Důležité.

V Pátek se Mše sv. posouvá na 15.00 hod kvůli setkání u jesliček. Nekoná se také setkání mužů.

Živy betlém.

Ve pátek 21.12.2018 od 17:00 hod. – půjdeme společně s pastýři za betlémskou hvězdou k jesličkám. Zahájeni u hlídaného parkoviště pod zastávkou Doležalova.

 

 

Roráty

Během adventu jsou v naší farnosti každou sobotu od 7 h rorátní Mše svaté k oslavě Panny Marie. Pokračováním ranní modlitby je snídaně na faře.

 

Modlitba za rodiny

V následujícím týdnu se budeme modlit za rodiny Víškovu, Spáčilovu, Ageiwovu a Koubkovu.