Svatý Augustin a augustiniáni v českých zemích – XIV. Augustiniánský týden – 750 let ve službě evangelia

Významné výročí příchodu Řádu poustevníků svatého Augustina do Čech si augustiniáni a jejich příznivci připomenou 24. března 2012 v klášteře Zvěstování Panny Marie a sv. Dobrotivé v Zaječově. Poutní mše svatá začíná ve 14.00 hodin. Otevřena bude výstava fotografií ze života kláštera a zazní přednáška PhDr. Williama Faixe, OSA o historii.

 

V dubnu výročí příchodu této řehole do českých zemí připomene XIV. augustiniánský týden, který proběhne v pražském klášteře sv. Tomáše na Malé Straně. Kromě historických témat se bude hovořit o Augustinově pojetí svobodné vůle a křesťanské konverzi. Jednou z posledních akcí bude listopadová oslava narození sv. Augustina.

 

V r. 1244 papež Inocenc IV. spojil několik různých kongregací na území Toskánska (Itálie) do Řádu poustevníků svatého Augustina. Tento nový řád se velmi rychle rozšířil na území centrální a severozápadní Evropy. Do Anglie augustiniáni přišli r. 1249, do Paříže o několik let později. 

 

V r. 1256 se k Augustiniánskému řádu připojila kongregace Williamitů. Některé písemné prameny naznačují, že tato kongregace pravděpodobně vlastnila v obcích Pivoň a Zaječov nemovitosti již před rokem 1262. 

 

Český šlechtic Oldřich Zajíc z Valdeka, který vlastnil rozsáhlé pozemky v berounsko–plzeňském kraji, oficiálně pozval Řád poustevníků svatého Augustina do Zaječova dne 24. března 1262. Augustiniáni zde ve spolupráci s Oldřichem a jeho potomky postavili na malém návrší, jehož půdorys připomínalo ostrov, klášter. Vznikl tak klášter zvaný „Ostrov“. 

 

Motivy Oldřicha jsou uváděny různě; podle některých historiků byl klášter založen jako poděkování za to, že vyvázl životem z krvavé bitvy u Kressenbrunnu.

 (Bitva byla 12.7.1260; válka mezi českým králem Přemyslem Otokarem II. a uherským králem Bélou IV; u Kress.zvítězila vojska českého krále.)

Jiné prameny připisují založení kláštera prosbě Panny Marie, která ve snu pana Oldřicha k tomuto založení vybídla. 

 

V roce 1264 byl klášter, zasvěcený Zvěstování Panny Marie a sv.Benigny, slavnostně vysvěcen. Augustiniáni od tohoto dne začali léta své služby evangeliu v českých zemích. 

 

Svatá Benigna byla umučena Huny roku 449, když okupovali Kolín nad Rýnem. Světice Benigna byla jednou z družek sv. Voršily. Pro sv. Benignu se v českém jazyce vžil název Svatá Dobrotivá. 

 

Klášter Ostrov byl po dlouhou dobu pod ochranou rodiny pánů z Valdeka a chrám se stal hojně navštěvovaným poutním místem.

 

První katastrofou byly husitské války. Při rabování Žižkovým vojskem v roce 1421 zde husité zavraždili 21 řádových bratří. O rok později klášter přepadlo a vyloupilo vojsko "Pražanů". V roce 1425 klášter zcela zničili "Sirotci".  

 

V roce 1469 začal agustiniánský převor Mořic se základními opravami a postupně klášter obnovil.

 

Roku 1483 do kláštera násilně vpadli utrakvisté.  

 

V roce 1552 po nátlaku ze strany utrakvistů klášter opět museli augustiniánští mniši na čas opustit.

 

Za stavovského povstání byl klášter roku 1620 vyrabován a do základů vypálen vojáky z Uher.  

 

Ruiny byly vráceny augustiniánům až v roce 1676. Ti zde uskutečnili nákladem svým a jejich podporovatelů a dárců, zásadní barokní přestavbu původně gotické stavby.

 

Za reforem císaře Josef II. klášter nebyl zrušen; na žádost místního obyvatelstva zde zůstala duchovní správa augustiniánům, kteří v Ostrově působili do r. 1950.

 

V posledním tmářském období na našem území – v době komunistické diktatury – byli řádoví bratří v dubnu 1950 uvězněni v táborech nucených prací a klášter byl opuštěn.

 

Dnes je klášter úsilím a nákladem Řádu poustevníků svatého Augustina opravován, aby se mohl stát centrem pro děti, mládež a rodiny. 

 

Augustiniáni v Praze: Klášter sv.Tomáše, Josefská 8, Praha 1 -Malá Strana

http://www.augustiniani.cz/sites/default/files/pub-downloads/aug_tyden2012.pdf 

 

MŠ a ZŠ sv. Augustina, Hornokrčská 3, 140 00 Praha 4-Krč, T: 725 464 504 (MŠ), T: 602 301 903 (ZŠ)

http://www.skolasvatehoaugustina.cz/

 

http://www.augustiniani.cz/

http://www.svatyaugustin.estranky.cz/

Komentáře nejsou povoleny.