Skončilo celostátní IV. Národní fórum mládeže

Hlavním tématem letošního diskusního setkání zástupců mládeže s biskupy byla svátost biřmování, které byl věnován druhý den jednání.

S krátkou úvahou nad tím, jak žít ze svátosti biřmování, k mladým lidem v sobotu promluvil Mons. Pavel Posád. Během diskusních skupinek projevili mladí lidé touhu po vyváženosti duchovního, intelektuálního a praktického rozměru přípravy na přijetí této svátosti. Zdůraznili také, že je potřeba, aby se na formaci biřmovanců vedle zasvěcených osob podíleli rovněž dobře připravení laici.

 

Po nedělní mší sv. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie byly veřejně prezentovány závěry fóra, založené na podnětech vzešlých z diskuzí a určené především biskupům, kněžím a zasvěceným osobám.

 

Mladí lidé v nich vyjádřili přání nabídnout své schopnosti církvi a aktivně se zapojovat do jejího života. Mládež si je vědoma své spoluzodpovědnosti za církev a touží po větší důvěře ze strany kněží a po kvalitnější formaci. Za velmi důležitou považuje také evangelizaci, a to především příkladem svého vlastního života. 

 

Z iniciativy samotných mladých lidí vznikl také dokument Inspirace pro mladé aneb co bychom mohli dělat lépe…, který shrnuje výzvy adresované samotným mladým lidem.

 

Letošního fóra se zúčastnilo 85 delegátů ze třiceti různých skupin či hnutí, nebo řeholních komunit, zastoupen zde byl i komunitní portál Signály nebo organizace Junák.  

Fórum je součástí příprav na 5. celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 14. – 19. srpna 2012 opět ve Žďáru nad Sázavou.

Komentáře nejsou povoleny.