Metropolitní kapitula u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha má dva nové kanovníky.

V neděli 5. února byl arcibiskupem Dominikem Dukou jmenován kanovníkem Svatovítské kapituly probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a týnský farář P. Vladimír Kelnar a sekretář pražského arcibiskupa Mgr. P. Tomáš Roule.

Kanovníci mají na starosti především bohoslužby, které také slouží, a další aktivity spojené s činností katedrály. Označení kanovník se začalo používat někdy v době mezi čtvrtým a osmým stoletím. Jsou to duchovní, kteří žijí ve městech a vedou společný, kanonický život podle řehole podobné řeholi mnišské. Kanovník je přičleněn ke sboru kněží, kteří jsou ke katedrále nějakým způsobem vázáni. Tento sbor pečuje o katedrálu a zároveň má náboženské a vzdělávací poslání.

Kanovníci působí u kapitul. Dřív měly kapituly klíčovou úlohu – volily biskupy. Dnes biskupy téměř výhradně jmenuje papež. Zůstalo pouze několik kapitul s právem volit biskupa. Mezi ně patří např. kapitula v Mohuči. V Čechách a na Moravě je v současné době 13 kapitul. Svatovítská je nejstarší. Když se v roce 973 stala Praha biskupským sídlem, stalo se i kolegium svatovítských kněží katedrální kapitulou. Zakládací listina se nezachovala. Mezi nejznámější členy kapituly patřil kronikář Kosmas, ženatý kněz, protože tehdy neexistoval celibát. Až do založení Karlovy univerzity (1348) spravovala svatovítská kapitula katedrální školu. Vyučujícím náležel titul Mistr a bývali mezi nimi vynikající učenci evropského věhlasu. V roce 1344 byla pražská diecéze povýšena na arcidiecézi a svatovítská kapitula se stala kapitulou metropolitní.

Komentáře nejsou povoleny.