Duchovní obnova seniorů s P. Mariuzsem G. Kuzniarem

Sobota 18.12.2010 9–10:30 hodinPoznámka: Jedná se o reflexi posluchače.

SENIOŘI měli program rozvržen do tematických celků, duchovních událostí. Tu první by bylo možno nazvat Poučení nebo únik (z chyby), nebo také

1) ODUŠEVNĚNÍ PROŽITÝCH UDÁLOSTÍ.
Jedná se o to, že v životě přicházejí na znovu se k rozjímání vracejí skutečnosti, prožité situace a životní chyby, které si přejí být znovu zpracovány a využity, respektive zařazeny do myšlenkového modelu, systému, porovnány s poznáním sama sebe. Nejčastější přístup člověka k této reflexi (k tomuto osvícení znovuvynořené reality) je buď po cestě:
    pokora  > sebepoznání > modlitba > láska,
bývá to však i pouť po cestě:
  pýcha (hněv,nenávist,závist…) > lenost k nápravě > temnota > hřích.

Náprava u věřícího katolíka je nejčastěji možná ve svátosti smíření, ale Bůh má jistě i jiné cesty, k obrácení vedoucí.
Zde došlo ke svědectví a uplatnění našich životních zkušeností a plodné diskusi k tématu. Paní S. upozornila na úlohu emocí v myšlenkovém životě, zvláště u lidí postižených, nebo v těžkých životních situacích. Přirozená rovina chápání morálního problému se zde deformuje (například nemocí, indispozicí, postižením či vzbouřenými emocemi).
Dochází k posunu žebříčku hodnot a tím i k rozdílnému (nesprávnému?) uvažování.
Pan T. k tomu uvedl, že úvaha každého může být jiná a je otázkou jeho vnitřního nastavení, výsledek úvahy je přiměřený myšlenkovému rozpoložení a ovládání emotivního…

2) Pater Kuzniar, když dal dostatečný prostor našemu hledání, pokračoval v tématu
JAK DOKÁZAT, ABY SE EVENT.STAROSTI ZNOVU NEVRACELY a NEZATĚŽOVALY MYŠLENKOVÝ APARÁT?
Zde bylo navrženo několik cest. Všechny se v podstatě opírají o Písmo svaté.
Například 1 Petr 5, 6¬-7 radí k „… svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží“.
Stejně i Ž 46; Mt 6, 19-34; Flp 4,6 apod.
Různost byla pouze v použití formy odevzdání, kde pater navrhoval způsob odevzdání myšlenkového okruhu ve vazbě na slovo, logos, tedy vlastně určitého pojmenovaného problému, těžkosti. K tomu je vyvinuta určitá forma logoterapie, kterou je možno v Praze absolvovat a postupovat ve spolupráci s autorem, jehož jméno uvedl.
Podobně radí Panna Maria v Poselstvích z Medžugorje (její poselství jsou datována vždy k 25. dni měsíce, jsou pro celý svět a přicházejí přes vizionářku Mariju Pavlovič).
Dává se zde možnost odevzdání problému v každém desátku růžence jako buď RADOST _ nebo STAROST _ či BOLEST, skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie.

Mezi katolíky koluje dále NOVÉNA ODEVZDANOSTI italského kněze Dolinda Ruotolo, k jehož duši Bůh promlouval s mimořádnou důvěrností. Její podstatou je odvrácení se od vlastního „Já“a odevzdání se v důvěře Bohu. Toto odevzdání  je podle Božího slova, přineseného tímto katolickým knězem, možné v celku,cele,  pomocí prosby k Pánu Ježíši: “Postarej se o všechno…“.

K důvěře radí i sv. Faustyna Kowałská, kde v Korunce k Božímu Milosrdenství zaznívá: „Ježíši, Tobě důvěřuji!“ a: “Milosrdenství je nejvyšší Boží vlastností, je nade všemi Jeho díly“.

Také sv. Terezie od Dítěte Ježíše (z Lisieux) odpověděla svým spolusestrám: “Nic lepšího vám neporadím, totálně se odevzdejte!“
Na tomto místě byla znovu vznesena otázka deformace či neporušenosti osobního přesvědčení (víry) v těžkých stavech mysli, v nemoci, nebo pochybnostech.
Paní S. byl vysloven názor, že je třeba v příznivých časech sbírat dobré podněty a duchovní potravu tak, aby bylo z toho možno v nepřízni žít (Poznámka: obdobně jako včely uskute
ňují své letní a zimní hospodářství).
Znovu byl propagován i názor, zdůrazňující správné zaměření k lásce (k Bohu a bližnímu) a radosti (Radostného dárce miluje Bůh). Co člověk nasbírá, neukládá se v hlavě, ale v srdci a stav srdce rozhoduje o radostném či sklíčeném stavu celého člověka (mysli). Nejúčinnější modlitbou je tedy modlitba díků a chval, která rozjasňuje srdce a vytváří dobré podmínky pro poslušnost, i těžkému úkolu.

3) PORUŠENÁ A NEPORUŠENÁ PŘIROZENOST a zásobárna dobrých vznětů.
Poslední téma se pohybovalo již spíše ve zkušenostní rovině, přesto bylo přednášejícím paterem příznivě v závěru hodnoceno. Byl uveden i příklad věřících s mentálním postižením, naše víra může být „utištěna“ až na svoji přirozenou rovinu (Bůh v přírodě, v hudbě a zpěvu, v dobrých skutcích).

O kvalitě vztahu k Bohu rozhoduje kvalita modlitby a (charisma) obdarování. Existují dary Boží, zpřístupňující a pomáhající vývoji oboustranné lásky *)

Společenství (charismatické)obnovy se rozvíjí především formou seminářů duchovní obnovy, což jsou společné evangelizační a modlitební příležitosti, zpracované podle různých autorů (G.Sievers např. navazuje na ignaciánské exercicie).

Účast věřících seniorů: 5 (tři muži a dvě ženy).
Duchovní obnova byla doprovázena písněmi č. 603, 205,137 a 7 z Hosany I

Zapsal: J.Tomsa

*) Může to být dar rozlišení /vidění srdce/, promlouvání z vnuknutí, prochválení, probojování těžkostí a jiné a jiné.

Komentáře nejsou povoleny.